close
menu Menu Cuperus Gedenken
favorite
Komende zaterdag: Extra inspiratiedagenarrow_forward

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Cuperus Gedenken

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Cuperus Gedenken: Cuperus Gedenken B.V. gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04040459. Hierna te noemen: Cuperus Gedenken. Opdrachtgever: de wederpartij van Cuperus Gedenken met wie een overeenkomst wordt gesloten.

1.2 Alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Cuperus Gedenken en de Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door onderhavige/deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van deze Opdrachtgever.

1.3 Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en nadat deze door Cuperus Gedenken schriftelijk is bevestigd. Een dergelijke afwijking is slechts eenmalig van toepassing. Voor elk ander geval gelden slechts de onderhavige/deze voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

2.1 Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Opdrachtgever. Het aanbod is geldig gedurende de in de offerte genoemde termijn. Indien in de offerte geen termijn is genoemd, is het aanbod gedurende 30 kalenderdagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele kosten, tenzij anders aangegeven.

2.2 De verstrekte offertes zijn altijd onder voorbehoud van wijziging zowel voor wat betreft de prijs als voor wat betreft de productomschrijving, en onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product.

2.3 Cuperus Gedenken kan elke aanbieding en/of offerte intrekken zolang deze niet schriftelijk is aanvaard door de Opdrachtgever.

2.4 Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht aan Cuperus Gedenken.

2.5 Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Cuperus Gedenken niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

2.6 Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Cuperus Gedenken het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

2.7 Indien Cuperus Gedenken met de Opdrachtgever een overeenkomst sluit met mogelijkheid tot wijziging betekent dit dat de overeenkomst door de Opdrachtgever wijzigbaar is op de specifieke punten die genoemd worden in de overeenkomst. De Opdrachtgever ontvangt daarna de wijzigingen en de eventuele minder- of meerprijs. Bovenstaande betekent niet dat de overeenkomst kosteloos annuleerbaar is. Zes maanden na het sluiten van de overeenkomst is de overeenkomst niet meer wijzigbaar.

Artikel 3. Materiaal en kwaliteit

3.1 Natuursteen en hout zijn natuurproducten. Monsters van deze materialen geven een indicatie van kleur en structuur; afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk. Bij hout zijn verder noesten, haar- en krimpscheuren en ‘werken’ eigenschappen die inherent zijn aan dit materiaal.

3.2 Bij de materialen hout en natuursteen is bij een dikte tot en met 5,0 cm, een afwijking van ten hoogste 2,0 mm toegestaan; bij een dikte van 6,0 tot en met 10,0 cm is de toegestane afwijking 3,0 mm en bij een dikte van meer dan 10,00 cm is de toegestane afwijking 4,0 mm.

3.3 Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan.

3.4 Kleine maatverschillen zijn toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling naar behoren passen.

3.5 Veel bewerkingen in glas zoals bijvoorbeeld: fusen, brokkelen, emailleren, buigen, stralen, wazen en inlakken zijn handmatige bewerkingen waarbij versmelting vaak een belangrijke rol speelt. Iedere bewerking geeft daarmee een uniek resultaat. Afwijkingen in structuren en kleuren op basis van een ontwerp zijn hierdoor onvermijdelijk en inherent aan de keuze voor glas.

3.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van natuurlijke verschillen in structuur en kleur.

Artikel 4. Levertijd, levertermijn en oplevering

4.1 Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit zijn gesteld van Cuperus Gedenken.

4.2 De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen; overschrijding van die termijn betekent niet dat Cuperus Gedenken van rechtswege in verzuim is. Bij niet tijdige levering dient Cuperus Gedenken schriftelijk door de Opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij Cuperus Gedenken een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen.

4.3 Wanneer een gedenkteken of delen daarvan door toedoen van de Opdrachtgever niet kan of kunnen worden opgeleverd, zal Cuperus Gedenken de zaken (doen) opslaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever moet Cuperus Gedenken binnen een door Cuperus Gedenken te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen het gedenkteken alsnog te plaatsen c.q. op te leveren.

4.4 Als de Opdrachtgever na de in het vorige lid vermelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, is hij per direct in verzuim. Cuperus Gedenken heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hieruit voor Cuperus Gedenken een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Cuperus Gedenken alsnog nakoming te vorderen.

4.5 De datum van plaatsing en oplevering van het gedenkteken wordt vooraf per e-mail aan de Opdrachtgever bevestigd. Deze datum geldt als opleverdatum, tenzij Cuperus Gedenken nadien een andere datum afgeeft.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Cuperus Gedenken zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: onvoorziene gebreken in natuurlijke grondstoffen (bijvoorbeeld natuurlijke scheuren in natuursteen), staking, transportproblemen, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, extreem ziekteverzuim van het personeel van Cuperus Gedenken en/of bij de leveranciers van Cuperus Gedenken of bedrijfsstoringen bij Cuperus Gedenken en/of bij de leveranciers van Cuperus Gedenken, alsmede nietlevering door deze leveranciers.

5.2 Wanneer Cuperus Gedenken door overmacht niet (tijdig) kan leveren, zal zij de Opdrachtgever zo snel mogelijk informeren.

5.3 Tijdens de overmacht worden de leveringsverplichtingen van Cuperus Gedenken opgeschort.

Artikel 6. Gebreken en klachttermijnen

6.1 Reclames met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen 8 kalenderdagen na oplevering schriftelijk geschieden.

6.2 Na het verstrijken van de termijn die wordt bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt ervan uitgegaan dat de Opdrachtgever het geleverde heeft goedgekeurd. Reclames worden dan door Cuperus Gedenken niet meer in behandeling genomen.

6.3 Indien de Opdrachtgever van mening is dat Cuperus Gedenken niet deugdelijk heeft gepresteerd, dient de Opdrachtgever dat onverwijld gemotiveerd aan Cuperus Gedenken te melden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zich niet meer op een (vermeende) tekortkoming kan beroepen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Cuperus Gedenken, totdat alle vorderingen die Cuperus Gedenken op de Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen (inclusief eventuele rente en kosten) volledig zijn betaald.

7.2 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Cuperus Gedenken gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsrecht rust, terug te nemen. De Opdrachtgever verschaft hiervoor bij voorbaat een onherroepelijke volmacht aanCuperus Gedenken.

7.3 De kosten die gemoeid zijn met het terugnemen en/of opnieuw terugplaatsen van deze zaken komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Betaling

8.1 Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt, moet de betaling plaatsvinden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, in de valuta zoals vermeld op de factuur. Cuperus Gedenken kan vooruitbetaling bedingen van maximaal 50% van de overeengekomen prijs.

8.2 Indien de Opdrachtgever van mening is dat een factuur niet juist is, dient de Opdrachtgever dat direct gemotiveerd, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, aan Cuperus Gedenken te melden, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt juist te zijn.

8.3 Indien een factuur niet tijdig voldaan is, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per ingegane kalendermaand of deel daarvan verschuldigd.

8.4 In het geval de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal Cuperus Gedenken de Opdrachtgever bij aanmaning nog minimaal een termijn van 14 kalenderdagen geven om alsnog te betalen.

8.5 Indien na de aanmaning betaling alsnog uitblijft heeft Cuperus Gedenken het recht aan de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die als volgt worden berekend:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

Artikel 9. Ontbinding en annulering

9.1 Bij uitblijven van tijdige volledige betaling door de Opdrachtgever, heeft Cuperus Gedenken het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de Opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een naar het oordeel van Cuperus Gedenken deugdelijke zekerheid heeft gesteld.

9.2 Als op het moment van ontbinding reeds prestaties zijn verricht, geldt de ontbinding uitsluitend voor dat gedeelte, dat nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Cuperus Gedenken vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

9.3 Daarnaast behoudt Cuperus Gedenken zich het recht voor de lopende overeenkomsten tussen haar en de Opdrachtgever te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of er een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan of in (voorlopige) surséance van betaling geraakt; b. tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegelaten; c. er op zijn vermogensbestanddelen beslag gelegd wordt, hij onder curatelestelling of bewind wordt gesteld; d. komt te overlijden of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest.

9.4 Als de Opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren, dient hij aan Cuperus Gedenken een redelijke vergoeding voor door Cuperus Gedenken geleden verliezen te betalen en de kosten te betalen die Cuperus Gedenken reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt. Cuperus Gedenken heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en, naar haar keuze en afhankelijk van de voorbereidende arbeid, de gereserveerde productiecapaciteit en/of verrichte werkzaamheden of leveringen, zoals reeds bestelde en/of bewerkte zaken en ingeroepen diensten, minimaal 20% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

10.1 De (constructie)tekeningen, schema’s, ontwerpen, afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke die in de offerte zijn opgenomen of bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, blijven eigendom van Cuperus Gedenken. Verveelvoudiging of gebruik mag uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke toestemming van Cuperus Gedenken.

10.2 De Opdrachtgever vrijwaart Cuperus Gedenken voor aanspraken van derden in verband met schending van hun auteurs-, octrooi- of licentierecht of enig ander recht, in verband met door Cuperus Gedenken geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, wanneer Cuperus Gedenken die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die Cuperus Gedenken door of namens de Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 11. Geschillenbeslechting en aansprakelijkheid

11.1 Deze algemene voorwaarden, de door Cuperus Gedenken en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) evenals de uitvoering ervan, worden beheerst door het Nederlandse recht. Tevens is de Nederlandse rechter bevoegd. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Cuperus Gedenken, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid van Cuperus Gedenken voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding (in welke vorm dan ook), indirecte schade, gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade.

11.3 Indien en voor zover de uitsluiting van de aansprakelijkheid voor schades rechtens niet toelaatbaar wordt geacht, zal het uit te keren schadebedrag nimmer hoger zijn dan het bedrag waartoe Cuperus Gedenken haar aansprakelijkheid heeft afgedekt middels een verzekeringsovereenkomst. Indien de verzekeraar niet uitkeert is de schadevergoedingsplicht van Cuperus Gedenken beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

Artikel 12. Conversie

12.1 In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan dient de bepaling uitgelegd te worden op een wijze die zowel het belang van Cuperus Gedenken bij de bepaling, als het belang van de Opdrachtgever in acht neemt.

12.2 In het geval een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt en toepassing van lid 1 niet mogelijk is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Mei 2017